Czym jest SQL Server

SQL Server jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych typu klient/serwer (RDBMS, wykorzystującym język SQL (Structured Query Language). Baza danych składa się typowo z dwóch komponentów: plików przechowujących fizyczną bazę danych oraz oprogramowania, które aplikacje wykorzystują w celu uzyskania dostępu do danych. Oprogramowanie bazy danych odpowiedzialne jest za narzucenie struktury bazy danych, w tym:

1. Obsługę relacji pomiędzy danymi w bazie danych.
2. Zapewnienie poprawnego przechowywania danych-aby reguły definiujące nie były łamane.
3. Odtworzenie danych do poprawnego stanu w przypadku awarii systemu.

Relacyjna baza danych
SQL Server jest relacyjną bazą danych, która definiuje tabele przechowujące strukturalne dane reprezentujące pozycje oraz relacje pomiędzy nimi.

Architektura klient/serwer:
W przypadku baz danych o architekturze klient/serwer pliki bazy danych oraz oprogramowanie RDBMS znajduje się na komputerze pełniącym rolę serwera. Interfejs użytkownika dostarczany jest jako aplikacja, która uruchamiana jest na oddzielnym komputerze klienta i komunikuje się z serwerem poprzez sieć.

Język Structured Query Language:
Język Structured Query Language jest zestawem poleceń, które pozwalają okrelić, jaka informacja ma zostać pobrana lub zmodyfikowana. SQL Server wykorzystuje wersję języka SQL zwaną Transact-SQL. Standard języka SQL został zdefiniowany przez American National Standards Institute (ANSI) i International Standards Organization (ISO). Większoć nowoczesnych produktów RDBMS obsługuje przynajmniej minimum językowe, zwane SQL-92, z najnowszego standardu ANSI SQL, opublikowanego w 1992 roku. SQL Server obsługuje standard SQL-92 oraz wiele rozszerzeń zwiększających jego funkcjonalnoć.