Konfiguracja serwera SQL


Po instalacji serwera SQL, należy wykonać kilka zadań konfiguracyjnych. Zadania te to rejestracja serwera w programie SQL Server Enterprise Manager, utworzenie grup serwerów, okrelenie hasła dla konta system administrator (SA) oraz przegląd opcji konfiguracyjnych.

Konfiguracja programu SQL Server Enterprise Manager
Aby zarządzać lokalnym lub zdalnym serwerem przy użyciu programu SQL Server Enterprise Manager, należy zarejestrować go w programie SQL Server Enterprise Manager i umieścić w grupie serwerów.

Rejestracja serwerów
W trakcie rejestracji serwera, SQL Server pyta, czy ma być użyty kreator Register SQL Server. Konieczne jest okrelenie nazwy serwera, metody identyfikacji - systemu Windows NT lub serwera SQL oraz grupy serwerów. Te informacje rejestracyjne serwera SQL przechowywane są w rejestrze systemu Windows. Informacje rejestracyjne okrelają serwery i grupy, które są prezentowane na wykorzystywanym komputerze. Przy użyciu programu SQL Server Enterprise Manager możliwe jest zarejestrowanie wielu serwerów. Każdy z tych serwerów musi wykorzystywać tę samą metodę kontroli dostępu. Jeli na serwerach zdefiniowano różne hasła, to przy pierwszej próbie dołączenia się do każdego z nich pojawi się pytanie o to hasło.

Uwaga!
Domylną biblioteką sieciową wykorzystywaną przez program SQL Server Enterprise Manager do dołączenia się do serwera SQL jest named pipes. Jeli nie możesz dołączyć się do zdalnego serwera SQL przy użyciu named pipes, to użyj programu SQL Server Client Configuration Utility do zmiany biblioteki sieciowej na taką, która umożliwi podłączenie się do serwera.

Tworzenie grup serwerów
Po zarejestrowaniu serwera można go umiecić w jednej z istniejących grup serwerów lub utworzyć nową grupę. Grupa serwerów jest sposobem ich organizowania w celu realizacji zadań administratorskich.

Dostęp do informacji rejestracyjnej
SQL Server pozwala na korzystanie z publicznej lub prywatnej informacji rejestracyjnej, używanej przez program SQL Server Enterprise Manager. Publiczna informacja rejestracyjna pozwala wielu użytkownikom na korzystanie z tej samej konfiguracji na komputerze lokalnym lub na komputerze centralnym. Prywatna informacja rejestracyjna uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do informacji o konfiguracji grup serwerów.

Konfiguracja serwera
Przed rozpoczęciem korzystania z SQL Server należy koniecznie określić hasło dla konta system administrator (SA) i przejrzeć opcje konfiguracyjne.


Określenie hasła dla konta System Administrator (SA)
W trakcie instalacji serwera SQL Server program Setup nie definiuje hasła dla konta system administrator (SA). Zdefiniowanie tego hasła uniemożliwi innym użytkownikom logowanie się do serwera SQL Server z uprawnieniami administratora systemu. Identyfikatory i hasła serwera SQL Server przechowywane są w tabelach systemowych bazy danych master i muszą być modyfikowane na każdym serwerze. Aby zmienić hasło można użyć programu SQL Server Enterprise Manager lub systemowej procedury składowanej sp_password.


Okrelanie opcji konfiguracyjnych
SQL Server zarządza większością zasobów serwera SQL w sposób dynamiczny w oparciu o bieżące wymagania systemu i użytkownika. W większości przypadków SQL Server zarządza tymi zasobami bardziej efektywnie niż administrator systemu. Ręczna konfiguracja opcji serwera SQL nie jest zalecana. Jedynymi opcjami, co do których może zajęć potrzeba modyfikacji są: limit ilość połączeń użytkowników oraz ilość wykorzystywanej pamięci. Modyfikacji można dokonać przy pomocy programu SQL Server Enterprise Manager lub systemowej procedury składowanej sp_configure.


na górę