OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie serwera Oprogramowanie klientaOprogramowanie serwera

Usługa serwer SQL
Usługa SQL Server jest to komponent, który przetwarza wszystkie instrukcje języka Transact-SQL wysyłane przez aplikacje klientów serwera SQL oraz zarządza wszystkimi plikami, które składają się na bazy danych serwera.

Usługa SQL Server:

  • Dzieli zasoby komputera między równolegle pracujących użytkowników.
  • Zabezpiecza przed problemami logicznymi, takimi jak próba równoczesnej modyfikacji tych samych danych przez kilku użytkowników.
  • Zapewnia zgodnoć i integralnoć danych.

SQL Server pracuje jako usługa systemu Windows NT o nazwie MSSQLServer lub jako aplikacja w systemie Windows 95 lub nowszym.


Usługa SQL Server Agent
Usługa SQL Server Agent zarządza planowaną aktywnocią serwera oraz, gdy pojawią się problemy, zarządza też wysyłaniem alarmów do administratora systemu. Zadania to zestawy jednego lub więcej kroków do wykonania. Mogą być one planowane do wykonania w okrelonej chwili lub powtarzane co dany czas. Alarmy są reakcjami na okrelone zdarzenia. Można zdefiniować alarm, który będzie powiadamiał operatora pocztą elektroniczną lub pagerem albo uruchamiał zadanie, które ma rozwiązać problem.


MS DTC
Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) jest menedżerem transakcji, który pozwala aplikacjom klienckim wykorzystywać różne ródła danych w ramach jednej transakcji. MS DTC koordynuje poprawną realizację transakcji rozproszonych w celu zapewnienia, że wszystkie modyfikacje na wszystkich serwerach zostały wykonane-lub, w przypadku błędów, że wszystkie modyfikacje zostały anulowane.Oprogramowanie klienta

SQL Server zawiera szeroki zestaw oprogramowania klienckiego, przeznaczonego do projektowania i tworzenia baz danych, dostępu do danych, administrowania serwerem oraz uzyskiwania informacji na okrelony temat.


SQL Enterprise Manager (Microsoft Management Console)
Microsoft Management Console (MMC) jest interfejsem użytkownika do zarządzania serwerem Microsoft BackOffice. Ta wspólna konsola jest wygodnym i spójnym rodowiskiem dla serwera SQL Server oraz innych narzędzi administratora. MMC dla serwera SQL Server nosi nazwę SQL Server Enterprise Manager.


Narzędzia administratorskie i kreatorzy serwera SQL
SQL Server dostarcza zestaw narzędzi administratorskich i kreatorów, które pomagają przy okrelonych kwestiach serwera SQL Server. Poniższa tabela opisuje narzędzia i kreatorów serwera SQL Server.

Narzędzie graficzne - Zastosowanie
SQL Server Enterprise Manager
Główny interfejs graficzny do zarządzania serwerem. Wykorzystuje Database Designer i Query Designer do tworzenia obiektów bazy i tworzenia kwerend.

SQL Server Client Configuration
Narzędzie wykorzystywane do zarządzania konfiguracją komponentów komunikacyjnych klienta.

SQL Server Performance Monitor
Plik użyty do integracji serwera z programem Performance Monitor systemu Windows NT dostarczający bieżących statystyk aktywnoci i wydajnoci.

SQL Server Profiler
Narzędzie używane do przechwytywania i ciągłej rejestracji aktywnoci serwera oraz dające możliwoć prowadzenia inspekcji.

SQL Server Query Analyzer
Narzędzie graficzne kwerend, używane do analizowania planu kwerendy, przeglądania informacji statystycznych, i zarządzania wieloma kwerendami, równolegle w kilku oknach.

SQL Server Service Manager
Narzędzie używane do uruchamiania, zatrzymywania i pauzowania serwisów serwera SQL Server.

SQL Server Setup
Aplikacja używana do instalowania i rekonfiguracji serwera SQL Server.

SQL Server Wizards
Zestaw narzędzi wspomagających użytkownika przy realizacji złożonych zadań.


Narzędzia do zarządzania serwerem SQL Server, uruchamiane z linii poleceń
Narzędzia do zarządzania serwerem SQL Server, uruchamiane z linii poleceń, pozwalają na wprowadzanie instrukcji języka Transact-SQL oraz uruchamianie skryptów zapisanych w plikach. Poniższa tabela opisuje najczęciej używane polecenia, uruchamiane z linii poleceń, które dostarczane są z serwerem SQL Server. Każdy plik jest wykonywalnym programem.


Narzędzie Opis
Narzędzie wykorzystujące mechanizm ODBC do komunikacji z serwerem SQL-przede wszystkim używane do realizacji plików wsadowych, zawierających jedną lub więcej instrukcji SQL.
BCB Narzędzie wykorzystywane do wsadowego importu i eksportu danych do lub z serwera SQL Server. Kopiuje dane do lub z pliku danych, w formacie zdefiniowanym przez użytkownika.Uwaga!

SQL Server 7.0 obsługuje także program isql, wykorzystujący do komunikacji z serwerem SQL bibliotekę
DB-Library, w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami serwera SQL Server. System pomocy serwera SQL Server oraz Books Online: 

  • System pomocy aplikacji:
    Tego typu system pomocy dostarczany jest przez wiele narzędzi serwera SQL, takich jak SQL Server Enterprise Manager, SQL Server Profiler oraz SQL Server Query Analyzer. Należy skorzystać z przycisku Help lub polecenia w menu Help.
  • System pomocy języka Transact-SQL:
    Gdy korzysta się z programu SQL Server Query Analyzer, należy zaznaczyć instrukcję i wcisnąć SHIFT+F1.

na górę