Porządek sortowania

Porządek sortowania jest zestawem reguł, który okrela jak SQL Server zestawia i prezentuje dane w odpowiedzi na kwerendy kierowane do bazy. Zestaw dostępnych porządków sortowania zależy od wybranego zestawu znaków. Program Setup wybiera domylnie porządek słownikowy, ignorujący wielkoć liter.


Wybór porządku sortowania:
Większość użytkowników wybiera domyślny porządek sortowania. Wybór innego porządku może wpłynąć na:


  • ZESTAW WYNIKÓW:

    Przykładowo, jeżeli wybierzesz porządek sortowania uwzględniający wielkość liter, a użytkownik uruchomi kwerendę, w której nazwisko=Kowalski, to wynik zawierał będzie tylko nazwy, które mają zgodna wielkość liter. Natomiast przy użyciu porządku sortowania ignorującego wielkość liter, zestaw wyników zawierał będzie wszystkie kombinacje wartości Kowalski, takie jak kowalski i KOWALSKI.

  • WYDAJNOĆ:

    Wybór porządku sortowania ignorującego wielkość liter może w niektórych przypadkach zwiększyć wydajność, wielkie i małe znaki tego samego rodzaju nie muszą być sortowane w czasie porządkowania alfabetycznego (przykładowo, "A" jest traktowane tak samo jak "a").

  • PROJEKTY APLIKACJI KLIENCKICH:

    Wybór porządku sortowania uwzględniającego wielkoć liter wymaga, aby aplikacja kliencka zmieniała znaki do odpowiedniej wielkoci i odwoływała się do obiektów używając właciwej wielkoci liter.

Uwaga!
Jeli zmieniasz porządek sortowania po instalacji serwera SQL Server, musisz dokonać przebudowy wszystkich baz danych.
Nie możesz mieć na jednym serwerze baz danych wykorzystujących różne porządki sortowania oraz tworzyć kopie zapasowe baz danych i odtwarzać je na serwerach o różnym porządku sortowania.


na górę