TWORZENIE BAZ DANYCH
Tworzenie bazy danych(składnia) Tworzenie tabel
Modyfikacja tabel Dodawanie kolumny
Usuwanie kolumny Usuwanie tabel
Obsługiwane typy danych Właciwoć IDENTITY

        Bazy danych można tworzyć używając odpowiednich opcji programu SQL Server Enterprise Manager lub stosując instrukcję CREATE DATABASE. Możliwe jest także ustawianie i zmiana opcji oraz pobieranie informacji na temat baz danych. Tworzenie bazy danych jest procesem okrelającym nazwę bazy, nazwy plików bazy danych, ich rozmiar oraz charakterystykę zwiększania się. Aby utworzyć bazę danych trzeba być użytkownikiem bazy master. Proces tworzenia bazy danych tworzy także rejestr transakcji dla tej bazy.na górę

Pierwszym krokiem powinna być zmiana domylnego rozmiaru bazy danych z rozmiaru bazy model do rozmiaru potrzebnego dla nowych baz danych, przy użyciu opcji konfiguracyjnej serwera Database Size.


Uwaga!


Po każdym utworzeniu, modyfikacji lub usunięciu bazy danych należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy master.

Poniższy przykład tworzy bazę danych biblioteka z podstawowym plikiem danych o rozmiarze 10 MB i plikiem rejestru transakcji o rozmiarze 3 MB:

CREATE DATABASE biblioteka
ON
PRIMARY (NAME = biblioteka_dane,
FILENAME = 'c:\mssql7\data\biblioteka.mdf',
SIZE = 10MB,
MAXSIZE = 15MB,
FILEGROWTH = 1MB )
LOG ON

(NAME = biblioteka _rejestr,
FILENAME = 'c:\mssql7\data\biblioteka.ldf',
SIZE = 3MB,
MAXSIZE = 5MB,
FILEGROWTH = 1MB )


Tworzenie tabelPrzy tworzeniu tabel na serwerze SQL Server należy brać pod uwagę że:

  • Można utworzyć dwa miliardy tabel w bazie danych.
  • Można utworzyć 1024 kolumny w tabeli.
  • Wiersz może zawierać 8092 bajtów (przybliżona, maksymalna długoć nie uwzględnia pól typu image oraz text).

Częciowa składnia:
CREATE TABLE nazwa_tabeli

(nazwa_kolumny typ danych [NULL | NOT NULL]
[,...n]

Poniższy przykład tworzy tabelę doroli, definiując kolumny tabeli, typ danych dla każdej kolumny oraz to, czy kolumna dopuszcza wartoć NULL.
na górę


CREATE TABLE dorosli (nr_członka int NOT NULL,
Nazwisko varchar(20) NOT NULL,
Imię varchar(20) NOT NULL,
Inicjał varchar(10) NULL,
Fotografia image NULL)

MODYFIKACJA TABEL

Dwoma sposobami modyfikacji tabeli są: dodawanie i usuwanie kolumn.

Częciowa składnia:
ALTER TABLE tabela

[WITH CHECK | WITH NOCHECK]
| [ALTER COLUMN nazwa_kolumny {ADD | DROP} ROWGUIDCOL] |
ADD nazwa_kolumny typ_danych [NULL | NOT NULL]

Dodawanie kolumny

Poniższy przykład dodaje kolumnę dopuszczającą wartoci NULL..

ALTER TABLE sprzedaż
ADD prowizja int, kwota int null

na górę

Usuwanie kolumny

Usuwanie kolumn jest nieodwracalne. W związku z tym należy dokładnie upewnić o potrzebie skasowania kolumny przed jej usunięciem Poniższy przykład modyfikuje tabele poprzez skasowanie kolumny.


ALTER TABLE sprzedaż
DROP COLUMN nazwa_klienta

USUWANIE TABEL

Skasowanie tabeli usuwa jej definicje, wszystkie dane oraz uprawnienia nadane do tej tabeli. Przed skasowaniem tabeli konieczne jest usunięcie wszystkich jej powiązań. Aby zobaczyć istniejące powiązania należy uruchomić systemową procedurę składowaną sp_depends. Widoki opierające się na kasowanej tabeli muszą zostać usunięte w sposób jawny, przy pomocy instrukcji DROP VIEW.

Częciowa składnia
DROP TABLE nazwa_tabeli


na górę

Nazwa kolumny

Nazwa jaką kolumna posiada w tabeli. Nazwa kolumny musi spełniać reguły dla identyfikatorów i musi być unikalna w tabeli. Parametr nazwa_kolumny może być pominięty dla kolumn utworzonych z typem danych timestamp, przy czym użyta zostanie nazwa kolumny timestamp.

Obsługiwane przez system typy danych

Rodzaj informacji składowany w ramach typu danych może klasyfikować obsługiwane przez system typy danych. Okrelone rodzaje informacji posiadają wiele odpowiadających im typów danych serwera SQL Server; należy jednak wybierać jak najbardziej odpowiednie typy danych, aby zoptymalizować wydajnoć i oszczędzać miejsce na dysku. Dopuszczanie lub nie wartoci NULL W definicji tabeli okrelić można dla każdej kolumny, czy dopuszczalna jest wartoć NULL. Jeli opcja NULL lub NOT NULL nie zostanie okrelona, to SQL Server przyjmie parametr NULL lub NOT NULL w oparciu o ustawienie domylne dla sesji lub bazy danych. Jednak ustawienie to może się zmieniać i nie należy się na nim opierać. Ustawienie NOT NULL jest dla serwera SQL Server wartocią domylną.

Właciwoć IDENTITY

Właciwoć IDENTITY może być użyta do tworzenia kolumn (zwanych kolumnami identyfikującymi), które zawierają generowane przez system kolejne wartoci, identyfikujące każdy wiersz wstawiony do tabeli. Kolumnę identity używa się często jako klucz podstawowy. Wskazanie, aby SQL Server sam wprowadzał wartoci kluczowe może zredukować obciążenie i zwiększyć wydajnoć. Ułatwia to programowanie, dostarcza krótkich wartoci kluczowych i redukuje zatory transakcji użytkowników.


Uwaga!
Aby zobaczyć właciwoci tabeli należy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy w programie SQL Server Enterprise Manager lub uruchomić procedurę sp_helpdb i przesunąć wynik w prawo.


na górę Strona główna