Zarządzanie bazami danych

STEROWANIE WZROSTEM PLIKÓW DANYCH I REJESTRU

Gdy zwiększa się iloć danych lub zwiększa się natężenie modyfikacji, może zajć potrzeba zwiększenia rozmiaru plików danych lub rejestru. Wzrostem bazy danych sterować można przy użyciu programu SQL Server Enterprise Manager lub instrukcji ALTER DATABASE. Aby użyć instrukcji ALTER DATABASE trzeba być użytkownikiem bazy master.

Rozmiar bazy danych może być kontrolowany poprzez:


  •  Skonfigurowanie plików bazy i rejestrów do wzrostu automatycznego.
  •  Ręczne zwiększanie bieżącego lub maksymalnego rozmiaru istniejących plików danych i rejestru
  • Dołączenie dodatkowych plików danych i rejestru.

Użycie automatycznego wzrostu plików

Istniejące pliki danych i rejestru mogą zwiększać się automatycznie w stosunku do ich oryginalnego rozmiaru. Użycie automatycznego wzrostu plików redukuje zadania administratorskie związane z ręcznym zwiększaniem rozmiaru bazy. Stosuje się tu następujące parametry: rozmiar początkowy, rozmiar maksymalny oraz krok zwiększania dla każdego pliku. Jeli nie okreli się rozmiaru maksymalnego, plik może rozrastać się, aż do wypełnienia całego wolnego miejsca na dysku.

Zwiększanie plików bazy danych i rejestru

Jeli pliki nie zostały skonfigurowane do wzrostu automatycznego, to nadal można zwiększać ich rozmiar. Wartoć zero dla kroku zwiększania wskazuje na brak wzrostu.

Dołączanie dodatkowych plików danych

Możliwe jest utworzenie dodatkowych plików danych w celu zwiększenia rozmiaru bazy. Mogą być one użyte do umieszczenia plików danych na oddzielnym dysku fizycznym, gdy nie korzysta się z zestawów paskowych systemów RAID.

Tworzenie grup plików

Pliki baz danych mogą być łączone w grupy plików. W grupach plików możliwe jest umieszczane okrelonych obiektów w okrelonych plikach. Przykładowo, indeks można umiecić w jednym pliku, a tabelę w drugim. Ułatwia to redukowanie rywalizacji napędów dyskowych. Administratorzy systemu mogą także tworzyć kopie zapasowe i odtwarzać kopie pojedynczych plików lub grup plików w miejsce tworzenia kopii i odtwarzania całej bazy.

Usówanie bazy danych

Usunięcie bazy danych powoduje skasowanie bazy oraz plików przez nią używanych. Stosując instrukcję DROP DATABASE usunąć można w danym momencie jedną lub więcej baz danych.

Składnia:
DROP DATABASE nazwa_bazy [,n]na górę Strona główna